INTERNET DOANH NGHIỆP - IP TĨNH

 10:41 26/09/2023        Lượt xem: 459

INTERNET DOANH NGHIỆP - IP TĨNH

INTERNET DOANH NGHIỆP - IP TĨNH
(ĐĂNG KÝ VNPT CẦN THƠ VÀ VNPT TOÀN QUỐC)

Có 3 dạng Internet doanh nghiệp:

1✅ Clik xem: Internet DN (tốc độ trong nước, IP tĩnh)

2✅ Clik xem: Internet DN (tốc độ trong nước và quốc tế, IP tĩnh)

3✅ Clik xem: Internet DN (tốc độ trong nước và quốc tế, IP động)

4✅ Clik xem: Bảng giá Internet hộ Gia đình


✔‎ Gói FiberIoT1 (50Mbps; IP động)

 • Tốc độ trong nước: 50Mbps
 • Giá: 165.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (990.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (1.980.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: IP động
 • IPv6: IP động
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberIoT2 (100Mbps; IP động)

 • Tốc độ trong nước: 100Mbps
 • Giá: 220.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.320.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.640.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: IP động
 • IPv6: IP động
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra1 (200Mbps; IP động)

 • Tốc độ trong nước: 200Mbps
 • Giá: 286.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.716.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.432.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: IP động
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra2 (300Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 300Mbps
 • Giá: 550.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (3.300.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (6.600.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra3 (500Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 500Mbps
 • Giá: 1.760.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (10.560.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (21.120.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra4 (800Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 800Mbps
 • Giá: 5.500.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (33.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (66.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh + 1Block 08 IPv4 Lan
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh 
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra5 (1.000Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 1.000Mbps
 • Giá: 8.800.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (52.800.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (105.600.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh + 1Block 08 IPv4 Lan
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberXtra6 (2.000Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 2.000Mbps
 • Giá:16.500.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (99.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (198.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh + 1Block 08 IPv4 Lan
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberEco1 (80Mbps; IP động)

 • Tốc độ trong nước: 80Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 3Mbps
 • Giá:352.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (2.112.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (4.224.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: IP động
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberEco2 (120Mbps; IP động)

 • Tốc độ trong nước: 120Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 4Mbps
 • Giá:418.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (2.508.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (5.016.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: IP động
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberEco3 (150Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 150Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 6Mbps
 • Giá:858.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (5.148.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (10.296.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberEco4 (200Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 200Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 7Mbps
 • Giá:1.100.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (6.600.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (13.200.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh
 • IPv6: 01 subnet /56 Lan tĩnh  
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberEco5 (300Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 300Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 12Mbps
 • Giá:3.520.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (21.120.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (42.240.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh 
 • IPv6: 01 subnet/56 Lan Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G là: 20GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói Fiber4 (200Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 200Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 10Mbps
 • Giá:2.200.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (13.200.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (26.400.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh 
 • IPv6: 01 subnet/56 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G là: 20GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói Fiber5 (300Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 300Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 18Mbps
 • Giá:5.500.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (33.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (66.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G là: 20GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói Fiber6 (500Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 500Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 32Mbps
 • Giá:9.900.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (59.400.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (118.800.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G là: 30GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberVIP6 (500Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 500Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 45Mbps
 • Giá:13.200.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (79.200.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (158.400.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng Fiber: FiberXtra1
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói Fiber7 (800Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 800Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 55Mbps
 • Giá:17.600.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (105.600.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (211.200.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G: 50GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberVIP7 (800Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 800Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 65Mbps
 • Giá:22.000.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (132.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (264.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng Fiber: FiberXtra1
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói Fiber8 (1.000Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 1.000Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 80Mbps
 • Giá: 27.500.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (165.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (330.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng 4G/5G: 50GB
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberVIP8 (1.000Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 1.000Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 100Mbps
 • Giá:33.000.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (198.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (396.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng Fiber: FiberXtra2
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói FiberVIP9 (2.000Mbps; IP tĩnh)

 • Tốc độ trong nước: 2.000Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 200Mbps
 • Giá:60.500.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (363.000.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (726.000.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • IPv4: 01 Wan tĩnh +01Block 08 Lan Tĩnh
 • IPv6: 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh
 • Dự phòng Fiber: FiberXtra2
 • Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.

 
Tin liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây